Placeholder canvas

Wat als het niet duidelijk is of de lage of hoge WW-premie van toepassing is?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is dusdanig opgezet dat in elke situatie bepaalt kan worden of de hoge of de lage WW-premie van toepassing is. Hieronder beschrijven we een aantal meer complexe situaties, waarbij we aangeven welk premiepercentage betaalt moet worden.

Wat gebeurt er als een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd binnen twee maanden zelf ontslag neemt?
Bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd moet bij opzegging in de proeftijd (de eerste twee maanden) altijd (met terugwerkende kracht!) de hoge WW-premie worden betaald. Het maakt niet uit of het ontslag op initiatief van de werkgever of de werknemer is.

Wat gebeurt er als een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering aanvraagt?
Volgens de oorspronkelijke opzet van de WAB moest de WW-premie met terugwerkende kracht worden aangepast als er binnen een jaar na aangaan van een contract een WW-uitkering werd toegekend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit deel van de regelgeving echter tot nader order uitgesteld. Mogelijk wordt dit in 2021 alsnog doorgevoerd. Maar op dit moment geldt dat de WW-premie niet met terugwerkende kracht wordt aangepast.

Een werknemer met contract voor onbepaalde tijd neemt zelf ontslag. Hij gaat iets anders doen, maar krijgt alsnog binnen dat jaar een WW-uitkering toegekend. Wat gebeurt er dan?
Vooralsnog geldt in deze situatie dat de aanpassing naar een hoge WW-premie niet met terugwerkende kracht wordt toegepast. Een WW-uitkering wordt niet toegekend als een werknemer op eigen initiatief ontslag neemt. Dit kan in de toekomst echter nog gaan veranderen.

Stel, een uitzendkracht heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van 20 uur per week. In de zomervakantie heeft de uitzendkracht meer tijd en wordt afgesproken dat hij twee maanden 40 uur per week zal werken. Kan het lage WW-percentage hierop nog steeds worden toegepast?
Ja. De lage WW-premie blijft van toepassing zolang het aantal gewerkte uren niet meer dan 130% bedraagt van het contractueel overeengekomen aantal uren in een kalenderjaar.

Hoe moet er worden omgegaan met ‘weglopers’, zoals arbeidsmigranten met een contract onbepaalde tijd die teruggekeerd zijn naar het thuisland?
In dit soort gevallen is er geen sprake van een aanpassing van de WW-premie met terugwerkende kracht. Deze werknemers houden hun dienstverband en recht op transitievergoeding, tenzij:

  • De werknemers zelf ontslag nemen, OF
  • De werkgever tot ontslag overgaat wegens niet opdagen.

 Er dient duidelijk te worden vastgelegd dat het ontslag niet de wens was van werkgever, zodat er geen grondslag is voor een aanspraak op transitievergoeding.

N.B.: Het is in dit soort situaties raadzaam om advies in te winnen. Op die manier kunnen werkgevers bewijzen dat er sprake is van een rechtmatig ontslag. Doen zij dit niet, dan ontstaat het risico op loonvordering.

 De lage WW-premie mag worden toegepast voor zover er binnen een kalenderjaar niet meer dan 30% bovenop de overeengekomen arbeidsomvang wordt verloond. Eventuele uitbetaling van verlof valt onder de verloonde uren. Moet hier rekening mee worden gehouden in het bepalen van de 30% of niet?
Ja. Omdat verlof-uren ook uitbetaalde uren zijn, tellen deze mee voor de 30%-norm.
Deze bepaling voorkomt dat vaste contracten worden aangegaan met een (zeer) beperkt aantal vaste uren en dat in de praktijk structureel overwerk wordt ingezet als flexibele arbeid.

Is er sprake is van 30% meer verloonde uren binnen een kalenderjaar? Dan is de wetgever van mening dat dit niet kan worden beschouwd als gangbare flexibiliteit in een arbeidscontract, waarop de lage premie van toepassing kan zijn. In dat geval is dus de hoge WW-premie van toepassing.

 

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.