Wat verandert er voor de
payroll medewerker
per 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Payrollkrachten krijgen voortaan minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. Ook krijgen zij per 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’.

Wanneer bent u een Payrollmedewerker?
Tot 2020 valt de payrollovereenkomst volledig onder de regels van de uitzendovereenkomst. Vanaf 2020 worden in de wet aparte regels opgenomen voor payrollovereenkomsten. Daarom is het van belang om eerst vast te stellen of er sprake is van een payrollovereenkomst. Payroll is een bijzondere vorm van het ter beschikking stellen van personeel.

Allocatiefunctie
Er is sprake van payroll als de inlener (het bedrijf waar u werkt) u zelf heeft geworven of geselecteerd, of een derde (niet zijnde het payrollbedrijf) dit voor hem heeft laten doen. Dit betekent juridisch dat de overeenkomst tussen de payrollorganisatie en inlener niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (ook wel de allocatiefunctie genoemd). Daarnaast werkt u in beginsel exclusief bij de inlener. Als er aan beide elementen is voldaan, dan is sprake van een payrollovereenkomst en zijn de daarvoor geldende regels van toepassing. Er zijn een aantal indicaties die richtinggevend zijn voor de allocatiefunctie:

 1. Of de formele (uitzend)werkgever de werknemer (zelf) heeft geworven en geselecteerd;
 2. Of en in welke mate de inlener/derde bemoeienis heeft gehad met de werving en het selectieproces en de inlener dus zelf de allocatiefunctie heeft vervuld of dit een derde voor hem laten doen, niet zijnde de formele werkgever;
 3. Of u eerder in dienst of anderszins werkzaam was bij de inlenende onderneming (draaideurconstructie);
 4. Of er sprake is van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener;
 5. De structurele aard van de werkzaamheden/functie die door u wordt verricht bij de inlener;
 6. Of het payrollbedrijf in zijn geheel geen allocatieve activiteiten heeft (zoals het hebben van een vacaturesite en intercedenten in dienst hebben die actief werven en alloceren).

Exclusieve terbeschikkingstelling
Voor de vraag of er sprake is van een exclusieve terbeschikkingstelling is van belang:

 1. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
 2. Of aan u is medegedeeld dat u exclusief aan die onderneming terbeschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
 3. Hoe lang u al (exclusief) bij de inlener werkzaam bent en of voorheen bij de inlener werkzaam bent geweest;
 4. Of u ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
 5. De inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van u, zoals functioneringsgesprekken;
 6. Voor al deze indicaties geldt dat deze op zichzelf niet doorslaggevend zijn. Zij moeten in onderlinge samenhang worden bezien.

Waar heeft u als payrollmedewerker recht op?
Voor payrolling gaat gelden dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn.

Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is niet meer van toepassing bij payrolling. Ook kan bij payrolling geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. Er gaat wel overgangsrecht gelden. 

Qua arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payrolling worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning beperkt tot zes elementen, maar bij payrolling volstaat dat niet: de payrollwerknemer krijgt ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, doorbetaling gedurende ziekte etc.
Als het bedrijf geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector.

Vanaf 1 januari 2021 heeft u recht op een ‘adequate pensioenregeling’. 

Conclusie: Wat gaat er veranderen?
– Meer rechten voor payrollwerknemers;
– Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener
– Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener
– Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ per 1 januari 2021.

Download het SamenWerkt informatiepakket en lees wat de coöperatie voor jou kan betekenen als uitzender, detacheerder of payroller.